Pedagogische Visie

 

INLEIDING

Wekelijks brengen ouders hun kinderen naar een internaat. Kinderen en jongeren kunnen er terecht voor zorg, ondersteuning, een luisterend oor, een kwaliteitsvolle opvoeding en een veilige leef- en studieomgeving. Op die manier bieden internaten opvoedingsondersteuning aan die (vele) gezinnen, die hun kinderen aan hen toevertrouwen.

 

DOELEN

Het hoofddoel van een internaat is bijdragen tot de ontwikkeling en de ontplooiing van elke intern. Daartoe hanteert elk internaat vier pedagogische  basisdoelen:

  1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  2. Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling
  3. Het bevorderen van sociale ontwikkeling
  4. Socialisatie door overdracht van waarden en normen

Ook wij willen als internaat garant staan voor die vier basisdoelen, die een pedagogische leidraad vormen doorheen onze werking.

Vanuit dit referentiekader  willen we in onze werking  eigen accenten leggen en specifieke keuzes maken. Zo hanteren we uitgesproken waarden in onze dagelijkse opvoedingspraktijk waarbij we ons als  Vorselaars internaat laten inspireren door het opvoedingsproject van de Zusters van Vorselaar.

Deze tekst wil ons pedagogisch project toelichten, onze eigen accenten leggen en verduidelijken wat ons onderscheidt van andere internaten.

We vertrekken vanuit een tweetal waarden, die ons stuwen en motiveren bij het uitvoeren van onze taken. Deze waarden, telkens geconcretiseerd in de vertaling naar onze dagelijkse werking, dienen als leidraad bij het nemen van beslissingen en geven vorm aan hoe we met onze internen en met elkaar omgaan. We  zoomen daarna in op drie pijlers binnen onze dagelijkse werking en de daarbij aansluitende doelstellingen. Het zijn streefdoelen, ze typeren ons als internaat.

 

TWEE BELANGRIJKE WAARDEN

In onze werking en aanpak staat de TOTALE PERSOONLIJKHEID en ONTWIKKELING van onze internen centraal. We vertrekken daarbij vanuit twee essentiële waarden die ons als internaat sturen en motiveren.

De eerste waarde die we hoog in het vaandel dragen is RESPECT. Dit uit zich op verschillende domeinen. We staan in voor een opvoeding waar respect voor onze internen, respect bij de internen onderling maar ook respect voor materiaal en infrastructuur centraal staan. We hebben aandacht voor de wijze waarop we met elkaar omgaan, hoe we elkaar aanspreken, op welke manier we iets vragen, hoe een maaltijd verloopt, hoe we met onze spullen omgaan,… Als opvoeders hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie, zowel in onze omgang met onze internen als in onze onderlinge werking in het team. We gaan op een open, transparante en respectvolle manier met elkaar om als collega’s en leven deze waarde voor.

GELIJKWAARDIGHEID hangt samen met respect en is er onlosmakelijk mee verbonden. Precies daarom is GELIJKWAARDIGHEID de tweede waarde die ons inspireert. Ondanks de verschillen tussen mensen zijn we allen gelijkwaardig. We zijn tolerant voor elkaar, we respecteren specifieke verschillen en zien diversiteit als een meerwaarde.

ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING van wie onze internen zijn, is daarbij het vertrekpunt. In onze werking betekent dit dat iedereen welkom is, los van achtergrond, godsdienst, problematiek of verleden. Precies deze verschillen maken ons als groep rijk(er) en vormen een meerwaarde. Vanuit  diep respect voor deze verschillen, streven we naar voorkeursliefde voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Voor hen voorzien we in passende begeleiding en proberen we waar mogelijk tegemoet te komen aan hun specifieke opvoedingsbehoeften. Overleg met alle betrokken partners speelt hier een belangrijke rol in onze werking. Via regelmatige contacten, waar we veel tijd en zorg aan besteden, ondersteunen we waar wenselijk, gepast en mogelijk, de ouders. Een gezond evenwicht tussen afstand en nabijheid en een professionele aanpak met aandacht voor de draagkracht van ons team vormen daar onze leidraad.

3 PIJLERS

Om beide waarden, respect en gelijkwaardigheid, vorm te kunnen geven, stellen we een drietal pijlers in onze werking voorop.

Zo streven we naar een combinatie van WARME HARTELIJKHEID en DUIDELIJKE GRENZEN. Een aantal afspraken (reglement) omtrent onze werking vormen hier het vertrekpunt  om elke dag georganiseerd en vlot te laten verlopen. Zo draagt ieder daarbij verantwoordelijkheid. Deze regels, afspraken en grenzen zorgen voor duidelijkheid, orde en organisatie. Bovendien verdienen regels en afspraken ons respect met het oog op de fysieke en emotionele veiligheid van de internen en het team.

Ze zijn echter geen doel op zich. We pleiten daarom voor een combinatie van duidelijkheid én warme hartelijkheid en bekijken situatie per situatie, intern per intern, verhaal per verhaal. Dat geeft ons de ruimte om op maat te kunnen werken. We hebben daarbij oog voor opvoedingsbehoeften, motieven en beweegredenen van internen én voor de aan te leren vaardigheden. Dit maakt dat we in ons sanctioneringsbeleid naast straffen en belonen vooral uitdrukkelijk willen inzetten op preventie en begeleiding. We vertrekken vanuit een persoonsbevorderende relatie met onze internen. We helpen hen ontdekken en stimuleren en motiveren waar nodig. Vertrouwen in het kunnen van onze internen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ook binnen ons sanctioneringsbeleid waar we inzetten op herstel en communicatie komt dit terug. Enkel zo kunnen we onze internen bijstaan in hun groei naar volwassenheid en verantwoordelijkheid. Onze warme en hartelijke aanpak, evenals het zorgen voor een faalvriendelijke leefomgeving zijn daarbij essentieel.

 

Deze warmte en hartelijkheid krijgen ook vorm in onze tweede pijler en één van onze stokpaardjes: HUISLIJKHEID. We besteden veel zorg aan een huislijke infrastructuur, waar de kinderen na school thuis kunnen komen. Ons internaat is gelegen in een groene omgeving, dit is een enorme troef. We proberen een rustpunt te zijn als internen dit nodig hebben. We hebben oog voor GEBORGENHEID EN VEILIGHEID. Dit zowel emotioneel als fysiek. Rust- en stiltemomenten zijn ingebouwd in onze dagelijkse werking. Deze huislijke aanpak kan niet los gezien worden van VERBONDENHEID EN SAMENHORIGHEID. We geven dit vorm door samen te vieren (christelijke feesten, nieuwjaarsfeest, verjaardagen,…). Onze werking is gericht op het leven, waarin ieder van ons als zinzoeker op weg gaat. Deze weg leggen we op een internaat vooral samen af aangezien we een groot deel van de dag in groep samenleven. Gezamenlijke momenten zijn dan ook typisch binnen het internaatleven. We kiezen voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en  zorgen voor een gevarieerd aanbod van doordachte activiteiten met ruimte voor groepsbeleving en verbondenheid. Verbindende communicatie vindt zo zijn weg binnen onze werking.

De laatste belangrijke pijler binnen onze werking is KWALITEITSVOLLE STUDIEBEGELEIDING. Ons internaat is een studie-internaat. We zetten in op een persoonlijke aanpak. Qua organisatie kiezen we voor vaste studiebegeleiders per groep en zorgen voor een motiverend studieklimaat waarin talenten en werkpunten aan bod komen. Aangezien we samenwerken met scholen die heel diverse onderwijsvormen en studierichtingen aanbieden, leggen we vooral nadruk op het aanleren van studievaardigheden. We voorzien extra studie voor wie meer tijd nodig heeft en één van onze opvoeders biedt tijdens dat moment ondersteuning op maat.

Met deze tekst willen we kleur bekennen. We zijn trots op onze visie en op onze werking. We zijn dagelijks druk in de weer om op een enthousiaste, doordachte en doorleefde manier met onze kinderen aan de slag te gaan. Ouders vertrouwen ons het meest kostbare in hun leven toe en dat vertrouwen mogen en willen we niet beschamen. Daarom staan kwaliteit, warme betrokkenheid en degelijke professionele zorg op maat voorop in onze werking. Op die manier proberen we ouders te ondersteunen in hun opvoeding en hun kinderen mee voor te bereiden op het latere leven. Hopelijk vinden deze jongeren bij ons inspiratie, zelfdiscipline waar nodig en gedrevenheid om als jongvolwassene de wereld in te stappen.

downloadversie: pedagogische visie KvRi