Pedagogische Visie

 

INLEIDING

Wekelijks brengen ouders hun kinderen naar een internaat. Kinderen en jongeren kunnen er terecht voor zorg, ondersteuning, een luisterend oor, een kwaliteitsvolle opvoeding en een veilige leef- en studieomgeving. Op die manier bieden internaten opvoedingsondersteuning aan die (vele) gezinnen, die hun kinderen aan hen toevertrouwen.

 

DOELEN

Het hoofddoel van een internaat is bijdragen tot de ontwikkeling en de ontplooiing van elke intern. Daartoe hanteert elk internaat vier pedagogische  basisdoelen:

  1. Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  2. Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling
  3. Het bevorderen van sociale ontwikkeling
  4. Socialisatie door overdracht van waarden en normen

Ook wij willen als internaat garant staan voor die vier basisdoelen, die een pedagogische leidraad vormen doorheen onze werking.

Vanuit dit referentiekader  willen we in onze werking  eigen accenten leggen en specifieke keuzes maken. Zo hanteren we uitgesproken waarden in onze dagelijkse opvoedingspraktijk waarbij we ons als  Vorselaars internaat laten inspireren door het opvoedingsproject van de Zusters van Vorselaar.

Deze tekst wil ons pedagogisch project toelichten, onze eigen accenten leggen en verduidelijken wat ons onderscheidt van andere internaten.

We vertrekken vanuit een tweetal waarden, die ons stuwen en motiveren bij het uitvoeren van onze taken. Deze waarden, telkens geconcretiseerd in de vertaling naar onze dagelijkse werking, dienen als leidraad bij het nemen van beslissingen en geven vorm aan hoe we met onze internen en met elkaar omgaan. We  zoomen daarna in op drie pijlers binnen onze dagelijkse werking en de daarbij aansluitende doelstellingen. Het zijn streefdoelen, ze typeren ons als internaat.

 

TWEE BELANGRIJKE WAARDEN

In onze werking en aanpak staat de TOTALE PERSOONLIJKHEID en ONTWIKKELING van onze internen centraal. We vertrekken daarbij vanuit twee essentiële waarden die ons als internaat sturen en motiveren.

De eerste waarde die we hoog in het vaandel dragen is RESPECT. Dit uit zich op verschillende domeinen. We staan in voor een opvoeding waar respect voor onze internen, respect bij de internen onderling maar ook respect voor materiaal en infrastructuur centraal staan. We hebben aandacht voor de wijze waarop we met elkaar omgaan, hoe we elkaar aanspreken, op welke manier we iets vragen, hoe een maaltijd verloopt, hoe we met onze spullen omgaan,… Als opvoeders hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie, zowel in onze omgang met onze internen als in onze onderlinge werking in het team. We gaan op een open, transparante en respectvolle manier met elkaar om als collega’s en leven deze waarde voor.

GELIJKWAARDIGHEID hangt samen met respect en is er onlosmakelijk mee verbonden. Precies daarom is GELIJKWAARDIGHEID de tweede waarde die ons inspireert. Ondanks de verschillen tussen mensen zijn we allen gelijkwaardig. We zijn tolerant voor elkaar, we respecteren specifieke verschillen en zien diversiteit als een meerwaarde.

ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING van wie onze internen zijn, is daarbij het vertrekpunt. In onze werking betekent dit dat iedereen welkom is, los van achtergrond, godsdienst, problematiek of verleden. Precies deze verschillen maken ons als groep rijk(er) en vormen een meerwaarde. Vanuit  diep respect voor deze verschillen, streven we naar voorkeursliefde voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Voor hen voorzien we in passende begeleiding en proberen we waar mogelijk tegemoet te komen aan hun specifieke opvoedingsbehoeften. Overleg met alle betrokken partners speelt hier een belangrijke rol in onze werking. Via regelmatige contacten, waar we veel tijd en zorg aan besteden, ondersteunen we waar wenselijk, gepast en mogelijk, de ouders. Een gezond evenwicht tussen afstand en nabijheid en een professionele aanpak met aandacht voor de draagkracht van ons team vormen daar onze leidraad.

3 PIJLERS

Om beide waarden, respect en gelijkwaardigheid, vorm te kunnen geven, stellen we een drietal pijlers in onze werking voorop.

Zo streven we naar een combinatie van WARME HARTELIJKHEID en DUIDELIJKE GRENZEN. Een aantal afspraken (reglement) omtrent onze werking vormen hier het vertrekpunt  om elke dag georganiseerd en vlot te laten verlopen. Zo draagt ieder daarbij verantwoordelijkheid. Deze regels, afspraken en grenzen zorgen voor duidelijkheid, orde en organisatie. Bovendien verdienen regels en afspraken ons respect met het oog op de fysieke en emotionele veiligheid van de internen en het team.

Ze zijn echter geen doel op zich. We pleiten daarom voor een combinatie van duidelijkheid én warme hartelijkheid en bekijken situatie per situatie, intern per intern, verhaal per verhaal. Dat geeft ons de ruimte om op maat te kunnen werken. We hebben daarbij oog voor opvoedingsbehoeften, motieven en beweegredenen van internen én voor de aan te leren vaardigheden. Dit maakt dat we in ons sanctioneringsbeleid naast straffen en belonen vooral uitdrukkelijk willen inzetten op preventie en begeleiding. We vertrekken vanuit een persoonsbevorderende relatie met onze internen. We helpen hen ontdekken en stimuleren en motiveren waar nodig. Vertrouwen in het kunnen van onze internen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Ook binnen ons sanctioneringsbeleid waar we inzetten op herstel en communicatie komt dit terug. Enkel zo kunnen we onze internen bijstaan in hun groei naar volwassenheid en verantwoordelijkheid. Onze warme en hartelijke aanpak, evenals het zorgen voor een faalvriendelijke leefomgeving zijn daarbij essentieel.

 

Deze warmte en hartelijkheid krijgen ook vorm in onze tweede pijler en één van onze stokpaardjes: HUISLIJKHEID. We besteden veel zorg aan een huislijke infrastructuur, waar de kinderen na school thuis kunnen komen. Ons internaat is gelegen in een groene omgeving, dit is een enorme troef. We proberen een rustpunt te zijn als internen dit nodig hebben. We hebben oog voor GEBORGENHEID EN VEILIGHEID. Dit zowel emotioneel als fysiek. Rust- en stiltemomenten zijn ingebouwd in onze dagelijkse werking. Deze huislijke aanpak kan niet los gezien worden van VERBONDENHEID EN SAMENHORIGHEID. We geven dit vorm door samen te vieren (christelijke feesten, nieuwjaarsfeest, verjaardagen,…). Onze werking is gericht op het leven, waarin ieder van ons als zinzoeker op weg gaat. Deze weg leggen we op een internaat vooral samen af aangezien we een groot deel van de dag in groep samenleven. Gezamenlijke momenten zijn dan ook typisch binnen het internaatleven. We kiezen voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en  zorgen voor een gevarieerd aanbod van doordachte activiteiten met ruimte voor groepsbeleving en verbondenheid. Verbindende communicatie vindt zo zijn weg binnen onze werking.

De laatste belangrijke pijler binnen onze werking is KWALITEITSVOLLE STUDIEBEGELEIDING. Ons internaat is een studie-internaat. We zetten in op een persoonlijke aanpak. Qua organisatie kiezen we voor vaste studiebegeleiders per groep en zorgen voor een motiverend studieklimaat waarin talenten en werkpunten aan bod komen. Aangezien we samenwerken met scholen die heel diverse onderwijsvormen en studierichtingen aanbieden, leggen we vooral nadruk op het aanleren van studievaardigheden. We voorzien extra studie voor wie meer tijd nodig heeft en één van onze opvoeders biedt tijdens dat moment ondersteuning op maat.

Met deze tekst willen we kleur bekennen. We zijn trots op onze visie en op onze werking. We zijn dagelijks druk in de weer om op een enthousiaste, doordachte en doorleefde manier met onze kinderen aan de slag te gaan. Ouders vertrouwen ons het meest kostbare in hun leven toe en dat vertrouwen mogen en willen we niet beschamen. Daarom staan kwaliteit, warme betrokkenheid en degelijke professionele zorg op maat voorop in onze werking. Op die manier proberen we ouders te ondersteunen in hun opvoeding en hun kinderen mee voor te bereiden op het latere leven. Hopelijk vinden deze jongeren bij ons inspiratie, zelfdiscipline waar nodig en gedrevenheid om als jongvolwassene de wereld in te stappen.

downloadversie: pedagogische visie KvRi

Privacy verklaring

Privacyverklaring (leerling) – Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594).

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.
1 Verantwoordelijken
Het schoolbestuur, vzw OZCS Zuid-Kempen (117911 000 2 13044 4), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle internengegevens.
Op Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@vorselaaroi.be .
Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie/beheerder van Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen
2.1 Verwerkingsdoeleinden
Op Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) verwerken wij internengegevens omwille van de volgende doelen:
internenrekrutering;
internenadministratie;
leerlingenbegeleiding;
internenevaluatie;
public relations;
toezicht op telecommunicatie;

2.2 Verwerkte internengegevens
Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:
identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige instelling waar de intern ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens
Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:
elementaire identificatiegegevens;
gezinssamenstelling;
privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers
Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw internengegevens;
het schoolbestuur in het algemeen en de scholengemeenschappen LIVO, Diamant en Vorselaar-Nijlen in het bijzonder ontvangen uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde internengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers
Op Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van internengegevens:
informat
google drive

2.6 Voorwaarden
Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.
Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.
Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) kan je opvragen via: privacy@vorselaaroi.be.

3 Rechten inzake privacy
3.1 Rechten uitoefenen
U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:
recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de instelling die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de instelling van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de instelling, permanent en volledig verwijderd worden;
recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe instelling of andere werkgever, dan faciliteert de instelling dit (in de mate van het mogelijke);
recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de instelling algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.
Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@vorselaaroi.be.
Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

3.2 Gerechtvaardigd belang
Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:
toezicht op telecommunicatie;
de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming
Op Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) worden noch internen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens
De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op Internaat Kardinaal Van Roey (instelling 100594) te kunnen starten. Met uitzondering van:
rijksregisternummer;
gezondheidsgegevens;
afbeeldingen (voor public relations);
contactgegevens (voor direct marketing).

 

Op de downloadpagina van privacy op school: https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/downloadpagina
vind je een lijst van de verwerkers, die een verwerkersovereenkomst afsloten conform de privacywetgeving. Volgende verwerkers staan niet op de lijst maar bij navraag bleek dat hun overeenkomst wel conform GDPR werd opgemaakt: Zorgkompas, Zuludesk en Iddink (schoolboeken).

Downloadversie: Privacyverklaring